Ngành Chính trị, Triết học và Kinh tế tại Đại học Karlshochschule

Bên cạnh ngành Quản trị, một trong những ngành đào tạo mũi nhọn của trường đại học quốc tế Karlshochschule là ngành Chính trị, Triết học và Kinh tế. Tại đây, sinh viên sẽ bắt đầu với những kiến thức cơ bản về Khoa học chính trị và Triết học, Kinh tế toàn cầu và Văn hóa học.