Bằng cấp tại Pháp: 3. Bằng Thạc sĩ

Riêng chính phủ Pháp có quyền sử dụng từ ‘Master’ dành cho một loại bằng quốc gia và bằng Master này được cấp cho sinh viên đã hoàn thành một lượng tín chỉ 300 ECTS, tức là tương đương với 5 năm học sau THPT, dù theo định hướng nghề nghiệp hay nghiên cứu.

Bằng cấp tại Pháp: 2. Bằng Cử nhân

Bằng Cử nhân là một bằng cấp quốc gia tương đương bậc tốt nghiệp THPT + 3 năm đại học. Cần phải phân biệt 2 loại bằng Cử nhân: cơ bản thường được gọi đơn giản là bằng Cử nhân (Licence) và Cử nhân thực hành (Licence professionnelle hoặc Licence Pro).

Bằng cấp tại Pháp: 1. Các bằng Quốc gia đào tạo nghề

Nâng cao trình độ, kiến thức công nghệ chuyên sâu và kinh nghiệm thực hành là những điều kiện để hòa nhập vào môi trường nghề nghiệp. Để đáp ứng được những đòi hỏi này, hệ thống đào tạo đại học của Pháp có chương trình cấp bằng thực hành nghề ở giai đoạn Cử nhân kết hợp cả lý thuyết và thực hành, có các khóa thực tập trong quá trình học và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập vào môi trường nghề nghiệp một cách nhanh chóng.