OUR STORY

The Tree Academy took its first shape from a conversation among some acquaintances at The Fig café in Saigon

It’s not fair to advise students to take unsuitable courses just because of the company’s benefit. And if education consultants have little knowledge, how can they provide trustable guidance to their clients – students and parents, hence how are they worth being called consultants?

After working in international education agents, we realized two issues were not uncommon. Sharing the same thought that education must develop from the true quality and the passion of consultants, we founded The Tree Academy in 2013, in the hope of bringing best study opportunities to Vietnamese students.

For the sake of 10 years’ benefit, we must plant trees; for the sake of 100 years’ benefit, we must cultivate people”
(A Vietnamese moral teaching)

Trees are like people; both needs cultivating.

Educating a well-rounded person is like planting a beautiful tree; both needs patience and passion.

Although trees take shorter time to flourish, they lay foundation for people to grow.

Similarly, The Tree Academy is a tree-planting factory where young people are facilitated to approach good education overseas for their future development.

“Education is worth seeding”

Ý tưởng thành lập The Tree Academy được nhen nhóm từ một cuộc trò chuyện giữa những người bạn tại The Fig café ở Sài Gòn.

Sẽ rất thiệt thòi cho học sinh khi nhận được những lời khuyên chọn sai chương trình học chỉ đơn thuần vì lợi ích của những công ty dịch vụ. Và nếu những người cố vấn giáo dục còn hạn chế về kiến thức chuyên môn, làm sao họ có thể cung cấp những chỉ dẫn đáng tin cậy cho phụ huynh – học sinh, họ có thực sự là những “cố vấn viên” đúng nghĩa?

Sau một thời gian làm việc tại những tổ chức giáo dục quốc tế, chúng tôi đã nhận ra hai điều bất ổn trên. Từ những người đồng nghiệp cùng chung chí hướng, rằng giáo dục phải được phát triền từ chất lượng và lòng nhiệt thành từ các cố vấn viên, chúng tôi đã sáng lập ra The Tree Academy vào năm 2013, với hi vọng mang đến cơ hội học tập phù hợp nhất cho học sinh/sinh viên Việt Nam.

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây; vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.”

Giáo dục một người toàn diện cũng như trồng được một cái cây sai trĩu quả, đều đòi hỏi tính kiến nhẫn và niềm đam mê.

Cây tuy khó trồng đấy, nhưng khi đã vượt qua được thử thách thì sống rất vững chãi, như người vậy.

Tương tự, The Tree Academy là một tổ hợp trồng cây – gây rừng, nơi giúp những hạt giống của quốc gia có thể vươn tới khu rừng rộng lớn ngoài thế giới.

“Giáo dục là giá trị đáng được gieo ươm.”