OUR MISSION

Our mission

Contribute a part in the development of the Vietnamese society by guiding good people to good education opportunities;

Play a role in internationalizing Vietnam’s higher education system which currently lags behind others;

Con đường mà chúng tôi hướng tới

Đóng góp vào sự phát triển của xã hội Việt Nam bằng việc mang đến những cơ hội học tập tốt nhất trên thế giới cho những trụ cột tương lai của đất nước;

Giữ một vai trò nhất định trong quá trình quốc tế hóa hệ thống giáo dục bậc cao của nước nhà, hiện vẫn đang thay đổi để phát triển.